Buko Dojo Tournament


February 21, 1995 in Tokyo, Japan

      Osamu Tachihikari__
               |Kitao____
Richard Byrne_____      |     |
         |Kitao______|     |
Koji Kitao________|           |Kitao____
                    |     |
Masanobu Kurisu___           |     |
         |Mochizuki____________|     |
Masaaki Mochizuki_|                |
                         |Kitao___
Al Snow___________                |
         |Snow_________________     |
Takashi Okamura___|           |     |
                    |     |
Akio Kobyashi_____           |Kitihara_|
         |Kobayashi__     |
Hiroshi Itakura___|      |     |
               |Kitihara_|
        Koki Kitihara__|

Tournament Details