2010 2011 2012 2013
Big Japan Tag Team Title Tournament 2010


March 19 - April 28, 2010

            Masashi Takeda & Isami Kodaka__
                            |
                            |Kasai & Numazawa__
Jun Kasai & Jaki Numazawa___________          |         |
                  |Kasai & Numazawa__|         |
Takashi Sasaki & Abdullah Kobayashi_|                   |
                                     |Kasai & Numazawa___
Shuji Ishikawa & Yuji Okabayashi____                   |
                  |Sekimoto & Sasaki_          |
Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki_|         |         |
                            |Sekimoto & Sasaki_|
                            |
                Ryuji Ito & Shadow WX__|

Return to top of page


Big Japan Tag League 2011


September 19 - November 22, 2011

1.Jun Kasai & Jaki Numazawa8
2.Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi (winners)7
3.Abdullah Kobayashi & Masashi Takeda6
4.Tommy End & Michael Dante6
5.Shadow WX & Kankuro Hoshino2
6.Shinya Ishikawa & Ryuichi Kawakami1

1.Brahman Shu & Brahman Kei8
2.Yuko Miyamoto & Isami Kodaka8
3.Ryuji Ito & Masada6
4.Yoshihito Sasaki & Shinobu6
5.Devon Moore & Rory Mondo2
6.Takashi Sasaki & Masato Inaba0

Semi-Finals
Sekimoto & Okayabashi beat Shuu & Kei
(13:27) when Okayabashi pinned Kei

Kasai & Numazawa beat Miyamoto & Kodaka
(14:13) when Numazawa pinned Kodaka

Grand Final
Sekimoto & Okabayashi beat Kasai & Numazawa
(17:18) when Okayabashi pinned Numazawa

Return to top of page

Big Japan Tag League 2012


September 25 - November 24, 2012

1.Osamu Nishimura & Shinya Ishikawa10
2.Yuji Okabayashi & Shinobu6
3.Tsutomu Oosugi & Hercules Senga4
4.Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki4
5.Daichi & Kazuki Hashimoto4
6.Jun Ogawauchi & Amigo Suzuki2

1.Yuko Miyamoto & Isami Kodaka (winners)8
2.Ryuji Ito & Takumi Tsukamoto6
3.Takashi Sasaki & Jaki Numazawa4
4.Brahmans Shu & Kei4
5.Shadow WX & Shuji Ishikawa4
6.Abdullah Kobayashi & Drake Younger4

Semi-Finals
Okabayashi & Shinobu beat Nishimura & Ishikawa
(15:29) when Okabayashi forced Ishikawa to submit

Miyamoto & Kodaka beat Ito & Tsukamoto
(14:51) when Kodaka pinned Tsukamoto

Grand Final
Miyamoto & Kodaka beat Okabayashi & Shinobu
(20:38) when Miyamoto pinned Okabayashi

Return to top of page

Big Japan Tag League 2013


September 25 - November 22, 2013

1.Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi10
2.Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto8
3.Jun Kasai & Jaki Numazawa6
4.Kazuki Hashimoto & Yusaku Obata4
5.Ryuichi Kawakami & Axeman2
6.Kankuro Hoshino & Masato Inaba0

1.Yuko Miyamoto & Isami Kodaka (winners)8
2.Tsutomu Osugi & Hercules Senga6
3.Brahmans Shu & Kei6
4.Jake & Dave Christ4
5.Shinya Ishikawa & Madoka4
6.Ryuji Ito & Yoshihito Sasaki2

Semi-Finals
Osugi & Senga beat Sekimoto & Okabayashi
(13:37) when Senga pinned Okabayashi

Miyamoto & Kodaka beat Takeda & Tsukamoto
18:29) when Kodaka pinned Tsukamoto

Grand Final
Kodaka & Miyamoto beat Osugi & Senga
(15:22) when Miyamoto pinned Osugi

Return to top of page