Hashimoto Memorial
Six-Man Tag Tournament
Hustle Grand Prix

Hashimoto Memorial Six-Man Tag Tournament


July 9 - 11, 2006

               Genichiro Tenryu, Wataru Sakata, & Ryoji Sai__
                                      |
                                      |Tenryu, Sakata, & Sai_____
Gomora, Giant Vabo, & Kohei Sato_______________              |             |
                        |Gomora, Vabo, & Sato_______|             |
Ikuto Hidaka, Hiro Yokoi, & Dokkoi Namiguchi___|                           |
                                                   |Ohtani, Yasuda, & Tanaka__
Shinjiro Ohtani, Tadao Yasuda, & Masato Tanaka_                            |
                        |Ohtani, Yasuda, & Tanaka___              |
Katakari King, Katakari Max, & Katakari 300%___|              |             |
                                      |Ohtani, Yasuda, & Tanaka__|
                                      |
           Kintaro Kanemura, Tetsuhiro Kuroda, & Tomoaki Honma__|
Return to top of page

Hustle Grand Prix


July 6 - October 26, 2008

Toshiaki Kawada______
           |Kawada____
Rene Bonaparte_______|     |
                |Kawada__
Red Onigumi__________      |    |
           |Real Gay__|    |
Razor Ramon Real Gay_|          |
                     |Kawada__
Bob Sapp_____________          |    |
           |Sapp______     |    |
Tiger Jeet Singh_____|     |    |    |
                |Zeus____|    |
Koritane_____________      |         |
           |Zeus______|         |
Zeus_________________|              |
                         |Kawada__
Akebono______________               |
           |Akebono___         |
Genichiro Tenryu_____|     |         |
                |Akebono_     |
Yoji Anjoh___________      |    |    |
           |Nagao_____|    |    |
Hiroshi Nagao________|          |    |
                     |Sakata__|
Shiro Koshinaka______          |
           |Koshinaka_     |
Steve Corino_________|     |    |
                |Sakata__|
Yoshihiro Tajiri_____      |
           |Sakata____|
Wataru Sakata________|

Return to top of page