2004 2005 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017 _King of DDT Tournament 2004


May 29 - 30, 2004 in Kitizawa, Japan

Poison Sawada Julie_
          |Sawada____
Seiya Morohashi_____|     |
                |Sawada___
Kenshin_____________      |     |
          |Hashimoto_|     |
Tomohiko Hashimoto__|          |
                     |Sawada___
Masahiro Takanashi__           |     |
          |Takanashi_     |     |
Shoichi Ichimiya____|     |     |     |
                |Dino_____|     |
Kudo________________      |          |
          |Dino______|          |
Danshoku Dino_______|               |
                          |Sawada___
Sanshiro Takagi_____                |
          |Takagi____          |
Miakmi______________|     |          |
                |Takagi___     |
Daichi Kakimoto_____      |     |     |
          |Gentaro___|     |     |
Gentaro_____________|          |     |
                     |Hero_____|
Futoshi Miwa________           |
          |Miwa______     |
Tanomusaku Toba_____|     |     |
                |Hero_____|
Takashi Sasaki______      |
          |Hero______|
Hero________________|

Return to top of page


King of DDT Tournament 2005


May 22 - 29, 2005

Kudo_______________
          |Kudo_____
Kenshin____________|     |
               |Kudo_____
Hero_______________     |     |
          |Inokuma__|     |
Yusuke Inokuma_____|          |
                    |Kudo___
Kota Ibushi________          |
          |Ibushi___     |
Shuji Ishikawa_____|     |     |
               |Kakimoto_|
Masahiro Takanashi_     |
          |Kakimoto_|
Daichi Kakimoto____|

Return to top of page


King of DDT Tournament 2009


June 7 - July 10, 2009 in Tokyo, Japan

Kota Ibushi_________
          |Ibushi_____
Danshoku Dino_______|      |
                |Ibushi____
Hikaru Sato_________      |     |
          |Honda______|     |
Antonio Honda_______|           |
                      |Ibushi____
Yasu Urano__________            |     |
          |Urano______      |     |
Tomomitsu Matsunaga_|      |     |     |
                |Gentaro___|     |
Michael Nakazawa____      |           |
          |Gentaro____|           |
Gentaro_____________|                 |
                           |Ibushi___
Masa Takanashi______                 |
          |Takanashi__           |
Toru Owashi_________|      |           |
                |Takanashi_      |
Mikami______________      |     |     |
          |Madoka_____|     |     |
Madoka______________|           |     |
                      |Takagi____|
Hoshitango__________            |
          |Hoshitango_      |
Sasaki & Gabbana____|      |     |
                |Takagi____|
Poison Sawada Julie_      |
          |Takagi_____|
Sanshiro Takagi_____|

Return to top of page


King of DDT Tournament 2010


May 23 - 30, 2010

Harashima________
         |Harashima_
Muscle Sakai_____|     |
              |Harashima_
Yukihiro Abe_____      |     |
         |Nakazawa__|     |
Michael Nakazawa_|           |
                    |Harashima_
Yago Aznable_____           |     |
         |Aznable___      |     |
Sanshiro Takagi__|     |     |     |
              |Ishii_____|     |
Tanomasaku Toba__      |           |
         |Ishii_____|           |
Keisuke Ishii____|                |
                         |Harashima_
Toru Owashi______                 |
         |Owashi____           |
Daisuke Sasaki___|     |           |
              |Owashi____      |
Hoshitango_______      |     |     |
         |Kudo______|     |     |
Kudo_____________|           |     |
                    |Mikami____|
Hikaru Sato______           |
         |Sato______      |
Yasu Urano_______|     |     |
              |Mikami____|
Antonio Honda____      |
         |Mikami____|
Mikami___________|

Return to top of page


King of DDT Tournament 2011


May 21 - 29, 2011 in Tokyo, Japan

Kudo________________
          |Kudo______
Yasu Urano__________|     |
                |Kudo______
Tomomitsu Matsunaga_      |     |
          |Sato______|     |
Hikaru Sato_________|           |
                     |Kudo______
Seiya Morohashi_____           |     |
          |Morohashi_      |     |
Antonio Honda_______|     |     |     |
                |Omega_____|     |
Makoto Oishi________      |           |
          |Omega_____|           |
Kenny Omega_________|                |
                           |Kudo___
Shigehiro Irie______                 |
          |Irie______           |
Keisuke Ishii_______|     |           |
                |Irie______      |
Michael Nakazawa____      |     |     |
          |Ibushi____|     |     |
Kota Ibushi_________|           |     |
                     |Harashima_|
Super Shit Machine__           |
          |Machine___      |
Daisuke Sasaki______|     |     |
                |Harashima_|
Mikami______________      |
          |Harashima_|
Harashima___________|

Return to top of page


King of DDT Tournament 2012


June 30 - July 8, 2012

Masa Takanashi______
          |Takanashi_
Tomomitsu Matsunaga_|     |
                |Omega_____
Daisuke Sasaki______      |     |
          |Omega_____|     |
Kenny Omega_________|           |
                     |Omega___
Hikaru Sato_________           |    |
          |Sato______      |    |
Michael Nakazawa____|     |     |    |
                |Harashima_|    |
Shigehiro Irie______      |          |
          |Harashima_|          |
Harashima___________|               |
                          |Omega__
Keisuke Ishii_______                |
          |Ishii_____          |
Takao Soma__________|     |          |
                |Kudo______     |
Antonio Honda_______      |     |    |
          |Kudo______|     |    |
Kudo________________|           |    |
                     |Dino____|
Yasu Urano__________           |
          |Urano_____      |
Makoto Oishi________|     |     |
                |Dino______|
Akito_______________      |
          |Dino______|
Danshoku Dino_______|

Return to top of page


King of DDT Tournament 2013


June 28 - July 7, 2013

Mikami_____________
          |Omega_____
Kenny Omega________|     |
               |Omega_____
Takao Soma_________      |     |
          |Sasaki____|     |
Daisuke Sasaki_____|           |
                     |Omega_____
Antonio Honda______           |     |
          |Honda_____      |     |
Makoto Oishi_______|     |     |     |
               |Sekaguchi_|     |
Danshoku Dino______      |           |
          |Sekaguchi_|           |
Yukio Sekaguchi____|                |
                          |Harashima__
Konosuke Takeshita_                 |
          |Takeshita_           |
Masa Takanashi_____|     |           |
               |Takeshita_      |
Kota Ibushi________      |     |     |
          |Urano_____|     |     |
Yasu Urano_________|           |     |
                     |Harashima_|
Hikaru Sato________           |
          |Sato______      |
Akito______________|     |     |
               |Harashima_|
Harashima__________      |
          |Harashima_|
Kudo_______________|

Return to top of page


King of DDT Tournament 2014


June 14 - 29, 2014

Shigehiro Irie______
          |Irie______
Soma Takao__________|     |
                |Irie____
Yasu Urano__________      |    |
          |Honda_____|    |
Antonio Honda_______|          |
                    |Kudo____
Tomomitsu Matsunaga_          |    |
          |Matsunaga_     |    |
Kenny Omega_________|     |    |    |
                |Kudo____|    |
Mikami______________      |         |
          |Kudo______|         |
Kudo________________|              |
                         |Kodaka__	
Isami Kodaka________               |
          |Kodaka____         |
Yukio Sakaguchi_____|     |         |
                |Kodaka__     |
Daisuke Sasaki______      |    |    |
          |Takeshita_|    |    |
Konosuke Takeshita__|          |    |
                    |Kodaka__|
Masa Takanashi______          |
          |Takanashi_     |
Danshoku Dino_______|     |    |
                |Ibushi__|
Keisuke Ishii_______      |
          |Ibushi____|
Kota Ibushi_________|

Return to top of page


King of DDT Tournament 2015


June 6 - 28, 2015

Yukio Sakaguchi_____
          |Sakaguchi_
Keisuke Ishii_______|     |
                |Sakaguchi_
Hiroshi Fukuda______      |     |
          |Oishi_____|     |
Makoto Oishi________|           |
                     |Sakaguchi_
Shigehiro Irie______           |     |
          |Irie______      |     |
Yasu Urano__________|     |     |     |
                |Higuchi___|     |
Tomomitsu Matsunaga_      |           |
          |Higuchi___|           |
Kazusada Higuchi____|                |
                           |Sakaguchi__
Masa Takanashi______                 |
          |Takanashi_           |
Akito_______________|     |           |
                |Takeshita_      |
Antonio Honda_______      |     |     |
          |Takeshita_|     |     |
Konosuke Takeshita__|           |     |
                     |Takeshita_|
Daisuke Sasaki______           |
          |Sasaki____      |
Kota Umeda__________|     |     |
                |Sasaki____|
Kazuki Hirata_______      |
          |Ibushi____|
Kota Ibushi_________|

Return to top of page


King of DDT Tournament 2016


June 6 - 26, 2016

Harashima________
         |Harashima_
Masa Takanashi___|     |
              |Harashima_
Antonio Honda____      |     |
         |Kenso_____|     |
Kenso____________|           |
                    |Endo_____
Kazuki Hirata____           |     |
         |Hirata____      |     |
Shunma Katsumata_|     |     |     |
              |Endo______|     |
Mad Paulie_______      |          |
         |Endo______|          |
Tetsuya Endo_____|                |
                         |Ishikawa__
Shigehiro Irie___                |
         |Irie______           |
Yukio Sakaguchi__|     |          |
              |Irie______     |
Yasu Urano_______      |     |     |
         |Higuchi___|     |     |
Kazusada Higuchi_|           |     |
                    |Ishikawa_|
Soma Takao_______           |
         |Takao_____      |
Keisuke Ishii____|     |     |
              |Ishikawa__|
Kota Umeda_______      |
         |Ishikawa__|
Shuji Ishikawa___|

Return to top of page


King of DDT Tournament 2017


June 2 - 25, 2017

Harashima______________
            |Harashima_
Kazusada Higuchi_______|     |
                 |Harashima_
Shunma Katsumata_______      |     |
            |Sakaguchi_|     |
Yukio Sakaguchi________|           |
                       |Harashima_
Keisuke Ishii__________           |     |
            |Ishii_____      |     |
Danshoku Dino__________|     |     |     |
                 |Irie______|     |
Mad Paulie_____________      |           |
            |Irie______|           |
Shigehiro Irie_________|                |
                            |Endo___
Akito__________________                 |
            |Akito_____           |
Daisuke Sasaki_________|     |           |
                 |Akito_____      |
Hirata Collection A.T._      |     |     |
            |Takanashi_|     |     |
Masahiro Takanashi_____|           |     |
                       |Endo______|
Kudo___________________           |
            |Kudo______      |
Soma Takao_____________|     |     |
                 |Endo______|
Mike Bailey____________      |
            |Endo______|
Tetsuya Endo___________|

Return to top of page