2005 2007 2008 2009 5/10 8/10 2011 2012 2013KO-D Openweight Title
Contendership Tournament 2005


February 9 - 16, 2005 in Tokyo, Japan

Sanshiro Takagi_
        |Takagi__
Riki Sensyu_____|    |
             |Takagi__
Hero____________     |
        |Kudo____|
Kudo____________|

Return to top of page


KO-D Openweight Title
Contendership League 2007


July 9 - 25, 2007

1.Harashima5
2.Seiya Morohashi5
3.Danshoku Dino5
4.Yoshiaki Yago4
5.Michael Nakazawa1

Note: Due to the league ending in a tie, the top three
finishers competed for the title in a four-way match.

Return to top of page


KO-D Openweight Title
Contendership Tournament 2008


July 20, 2008 in Tokyo, Japan

Kota Ibushi_____
        |Ibushi__
Hoshitango______|    |
             |Ibushi__
Mikami__________     |    |
        |Urano___|    |
Yasu Urano______|         |
                 |Ibushi__
Tanomusaku Toba_         |
        |Toba____     |
Daichi Kakimoto_|    |    |
             |Kudo____|
Harashima_______     |
        |Kudo____|
Kudo____________|

Return to top of page


KO-D Openweight Title
Contendership Tournament 2009


June 7 - July 10, 2009 in Tokyo, Japan

Kota Ibushi_________
          |Ibushi_____
Danshoku Dino_______|      |
                |Ibushi____
Hikaru Sato_________      |     |
          |Honda______|     |
Antonio Honda_______|           |
                      |Ibushi____
Yasu Urano__________            |     |
          |Urano______      |     |
Tomomitsu Matsunaga_|      |     |     |
                |Gentaro___|     |
Michael Nakazawa____      |           |
          |Gentaro____|           |
Gentaro_____________|                 |
                           |Ibushi___
Masa Takanashi______                 |
          |Takanashi__           |
Toru Owashi_________|      |           |
                |Takanashi_      |
Mikami______________      |     |     |
          |Madoka_____|     |     |
Madoka______________|           |     |
                      |Takagi____|
Hoshitango__________            |
          |Hoshitango_      |
Sasaki & Gabbana____|      |     |
                |Takagi____|
Poison Sawada Julie_      |
          |Takagi_____|
Sanshiro Takagi_____|

Return to top of page


KO-D Openweight Title
Contendership Tournament 2010


May 23 - 30, 2010

Harashima________
         |Harashima_
Muscle Sakai_____|     |
              |Harashima_
Yukihiro Abe_____      |     |
         |Nakazawa__|     |
Michael Nakazawa_|           |
                    |Harashima_
Yago Aznable_____           |     |
         |Aznable___      |     |
Sanshiro Takagi__|     |     |     |
              |Ishii_____|     |
Tanomasaku Toba__      |           |
         |Ishii_____|           |
Keisuke Ishii____|                |
                         |Harashima_
Toru Owashi______                 |
         |Owashi____           |
Daisuke Sasaki___|     |           |
              |Owashi____      |
Hoshitango_______      |     |     |
         |Kudo______|     |     |
Kudo_____________|           |     |
                    |Mikami____|
Hikaru Sato______           |
         |Sato______      |
Yasu Urano_______|     |     |
              |Mikami____|
Antonio Honda____      |
         |Mikami____|
Mikami___________|

Return to top of page


KO-D Openweight Title
Contendership Tournament 2010


August 8, 2010 in Tokyo, Japan

Daisuke Sasaki_
        |Sasaki__
Shigehiro Irie_|    |
            |Sasaki__
Abe Yukihiro___     |
        |Ishii___|
Keisuke Ishii__|

Return to top of page


KO-D Openweight Title
Contendership Tournament 2011


May 21 - 29, 2011 in Tokyo, Japan

Kudo________________
          |Kudo______
Yasu Urano__________|     |
                |Kudo______
Tomomitsu Matsunaga_      |     |
          |Sato______|     |
Hikaru Sato_________|           |
                     |Kudo______
Seiya Morohashi_____           |     |
          |Morohashi_      |     |
Antonio Honda_______|     |     |     |
                |Omega_____|     |
Makoto Oishi________      |           |
          |Omega_____|           |
Kenny Omega_________|                |
                           |Kudo___
Shigehiro Irie______                 |
          |Irie______           |
Keisuke Ishii_______|     |           |
                |Irie______      |
Michael Nakazawa____      |     |     |
          |Ibushi____|     |     |
Kota Ibushi_________|           |     |
                     |Harashima_|
Super Shit Machine__           |
          |Machine___      |
Daisuke Sasaki______|     |     |
                |Harashima_|
Mikami______________      |
          |Harashima_|
Harashima___________|

Return to top of page


KO-D Openweight Title
Contendership Tournament 2012


June 30 - July 8, 2012

Masa Takanashi______
          |Takanashi_
Tomomitsu Matsunaga_|     |
                |Omega_____
Daisuke Sasaki______      |     |
          |Omega_____|     |
Kenny Omega_________|           |
                     |Omega___
Hikaru Sato_________           |    |
          |Sato______      |    |
Michael Nakazawa____|     |     |    |
                |Harashima_|    |
Shigehiro Irie______      |          |
          |Harashima_|          |
Harashima___________|               |
                          |Omega__
Keisuke Ishii_______                |
          |Ishii_____          |
Takao Soma__________|     |          |
                |Kudo______     |
Antonio Honda_______      |     |    |
          |Kudo______|     |    |
Kudo________________|           |    |
                     |Dino____|
Yasu Urano__________           |
          |Urano_____      |
Makoto Oishi________|     |     |
                |Dino______|
Akito_______________      |
          |Dino______|
Danshoku Dino_______|

Return to top of page


KO-D Openweight Title
Contendership Tournament 2013


February 24, 2013 in Tokyo, Japan

Shigehiro Irie__
        |Irie_____
Yasu Urano______|     |
             |Irie___
Kudo____________     |
        |Oishi____|
Makoto Oishi____|

Return to top of page