UWA/UWF Intercontinental
Tag Title Tournament 2002
UWA Middleweight
Title Tournament 2002

UWA/UWF Intercontinetal Tag Title Tournament 2002


July 20 - 21, 2002

Mr. X & Mr. X #2________________
                |Mr. X & Mr. X #2__
Hi69 & Pablo____________________|         |
                          |Mr. X & Mr. X #2__
Yoshiya & Ryota Chikuzen________          |
                |Fujita & Kashiwa__|
Minoru Fujita & Daigoro Kashiwa_|

Return to top of page


UWA Middleweight Title Tournament 2002


October 12 - 27, 2002

Hi69____________
        |Hi69_____
Kunio Toshima___|     |
             |Hi69____
Daigoro Kashiwa_     |    |
        |Urano____|    |
Yasu Urano______|         |
                  |Hi69___
Mr. X #3________          |
        |Mr. X #3_     |
Silver Wolf_____|     |    |
             |Pablo___|
Mr. X #2________     |
        |Pablo____|
Pablo___________|

Return to top of page