NWA Middleweight
Title Tournament 1999
NWA Welterweight
Title Tournament 2001
UDG Title Tournament 2003 UDG Title Tournament 2004NWA Middleweight Title Tournament 1999


February 7, 1999 in Yokohama, Japan

Magnum Tokyo______
         |Tokyo______
Judo Suwa_________|      |
               |Tokyo____
Great Sasuke______      |
         |Sasuke_____|
Gran Naniwa_______|
 
Sasuke the Great__
         |Nobunaga***
Cima Nobunaga_____|

Note: Nobunaga was injured and couldn't continue.

Return to top of page


NWA Welterweight Title Tournament 2001


January 29, 2001 in Tokyo, Japan

Susumu Mochizuki__
         |Mochizuki_
Ryo Saito_________|     |
               |Arai____
Kenichiro Arai____      |    |
         |Arai______|    |
Genki Horiguchi___|          |
                   |Arai___
Dragon Kid________          |
         |Gigante___     |
Darkness Dragon___|     |    |
               |Kanda___|
       Yasushi Kanda__|

Return to top of page


UDG Title League 2003


El Numero Uno League 2003
March 21 - April 22, 2003

1.Magnum Tokyo9
2.Milano Collection AT9
3.Kenichiro Arai6
4.Don Fuji4
5.Genki Horiguchi2
6.Second Doi0

1.Suwa6
2.Masaaki Mochizuki6
3.Condotti Shuji6
4.Taru4
5.Susumu Yokosuka4
6.K-Ness0

1.Yossino10
2.Dragon Kid6
3.Cima (winner)6
4.Ryo Saito4
5.Yassini2
6.Anthony W. Mori0

Tie Breakers
Mochizuki beat Suwa and Shuji (10:12) --- Cima pinned Dragon Kid (11:39)

Battle Royal: Horiguchi and Yokosuka won (17:01)

Susumu Mochizuki_____
           |Cima______
Cima_________________|     |
                |Cima______
Yossini______________      |     |
           |Yossini___|     |
Suwa_________________|           |
                      |Cima___
Maasaki Mochizuki____           |
           |Mochizuki_      |
Milano Collection AT_|     |     |
                |Horiguchi_|
Magnum Tokyo_________      |
           |Horiguchi_|
Henki Horiguchi______|

Return to top of page


UDG Title Tournament 2004


July 4, 2004 in Hyogo, Japan

Cima____________
        |Cima_____
Masato Yoshino__|     |
             |Cima____
Shuji Kondo_____     |
        |Kondo____|
Dragon Kid______|

Return to top of page