Smash Divas Title Tournament 2011


June 18 - September 8, 2011

Kana____________
        |Kana____
Lin Byron_______|    |
             |Kana____
Hikaru Shida____     |    |
        |Syuri___|    |
Syuri___________|         |
                 |Kana___
Makoto__________         |
        |Makoto__     |
Chii Tomiya_____|    |    |
             |Serena__|
Tomoka Nakagawa_     |
        |Serena__|
Serena__________|











Smash Title Tournament 2011


June 18 - October 28, 2011

         Starbuck__
              |
              |Starbuck_
Michael Kovac____     |     |
         |Tenryu___|     |
Genichiro Tenryu_|          |
                   |Starbuck_
Hajime Ohara_____          |     |
         |Ohara____     |     |
Ultimo Dragon____|     |     |     |
              |Veneno___|     |
Yuji Kito________     |          |
         |Veneno___|          |
Veneno___________|               |
                        |Starbuck__
Akira____________               |
         |Akira____          |
Takashi Iizuka___|     |          |
              |Akira____     |
Yoshiaki Yago____     |     |     |
         |Zeus_____|     |     |
Zeus_____________|          |     |
                   |Tajiri___|
Shinya Ishikawa__          |
         |Ishikawa_     |
Yusuke Kodama____|     |     |
              |Tajiri___|
Funaki___________     |
         |Tajiri___|
Tajiri___________|