WNC Title
Tournament 2012
WNC Women's Title
Toournament 2012
WNC Women's Title
Toournament 2013
Dave Finlay Cup 2012 Dave Finlay Cup 2014 _
WNC Title Tournament 2012
Akira_________
       |Akira____
Adam Angel____|     |
            |Akira____
Yusuke Kodama_     |     |
       |Dreamer__|     |
Tommy Dreamer_|          |
                 |Akira___
Hajime Ohara__          |
       |Ohara____     |
Starbuck______|     |     |
            |Tajiri___|
Carlito_______     |
       |Tajiri___|
Tajiri________|

Return to top of page


WNC Women's Title Tournament 2012


October 26 - December 27, 2012

    Jessica Love__
           |
Lin Bairon__     |Syuri___
      |Syuri____|    |
Syuri_______|         |
                |
Kana________          |Syuri___
      |Kana_____     |
Makoto______|     |    |
           |Nozaki__|
    Nagisa Nozaki__|

Return to top of page


Dave Finlay Cup 2012


October 26 - December 27, 2012

        Takuya Kito__
               |
Masaya Takahashi____     |Shinose__
          |Shinose_|     |
Mitoshichi Shinose__|         |
                    |
Koji Doi____________          |Shinose__
          |Doi_____     |
Yoshihiro Horaguchi_|    |     |
               |Kuroshio_|
       Jiro Kuroshio__|

Return to top of page


WNC Women's Title Tournament 2013


August 3 - 10, 2013

1.Serena (winner)2
2.Syuri1
3.Makoto0

Grand Final: Serena pinned Syuri (10:42)

Return to top of page

Dave Finlay Cup 2014


November 21, 2013 - January 4, 2014

Koji Doi___________
          |Doi______
Tank Nagai_________|     |
               |Doi____
Hiroki Murase______     |    |
          |Yokoyama_|    |
Yoshikazu Yokoyama_|         |
                   |Doi_____
Jiro Kuroshio______         |    |
          |Kuroshio_    |    |
Yuma_______________|     |    |    |
               |Tomato_|    |
Masaya Takahashi___     |        |
          |Tomato___|        |Tonai__
Kaji Tomato________|             |
                       |
Ryuichi Sekine_____              |
          |Sekine___         |
Fujiwara Lion______|     |        |
               |Tonai___________|
Mitoshichi Shinose_     |
          |Tonai____|
Hiro Tonai_________|

Return to top of page