2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009

G1 Climax 2000


August 7 - 13, 2000
1.Yuji Nagata3
2.Takashi Iizuka3
3.Tatsumi Fujinami2
4.Jushin Liger2
5.Tatsutoshi Goto1
1.Kensuke Sasaki (winner)3
2.Satoshi Kojima2
3.Brian Johnston2
4.Osamu Kido0
5.Hiro Saito0
1.Manabu Nakanishi3
2.Hiroyoshi Tenzan3
3.Tadao Yasuda2
4.Osamu Nishimura2
5.Kenzo Suzuki0
1.Masa Chono3
2.Shiro Koshinaka2
3.Junji Hirata2
4.Yutaka Yoshie2
5.Tatsuhito Takaiwa1
Semi-Finals: Sasaki beat Nagata (15:12) via submission -- Nakanishi beat Chono (9:33) via submission

Grand Final: Sasaki beat Nakanishi (19:42) via submission

Many matches held at Sumo Hall

Return to top of page


G1 Climax 2001


August 4 - 12, 2001
1.Yuji Nagata (winner)7
2.Tadao Yasuda6
3.Manabu Nakanishi6
4.Kazunari Murakami5
5.Tatsumi Fujinami4
6.Minoru Tanaka2
1.Keiji Mutoh8
2.Masa Chono6
3.Hiroyoshi Tenzan6
4.Satoshi Kojima4
5.Jushin Liger3
6.Osamu Nishimura3
Semi-Finals: Mutoh beat Yasuda (11:22) via submission -- Nagata beat Chono (13:44) via submission

Grand Final: Nagata beat Mutoh (22:03) via submission

Many matches held at Sumo Hall

Return to top of page


G1 Climax 2002


August 4 - 12, 2002
1.Yoshihiro Takayama8
2.Hiroyoshi Tenzan6
3.Kensuke Sasaki6
4.Hiroshi Tanahashi4
5.Shiro Koshinaka4
6.Yutaka Yoshie2
1.Masa Chono (winner)7
2.Osamu Nishimura5
3.Manabu Nakanishi5
4.Yuji Nagata5
5.Kenzo Suzuki4
6.Tadao Yasuda4
Semi-Finals: Chono beat Tenzan (22:03) via submission -- Takayama pinned Nishimura (22:38)

Grand Final: Chono pinned Takayama (20:23)

Semis and Finals held at Sumo Hall

Return to top of page


G1 Climax 2003


August 10 - 17, 2003
1.Jun Akiyama7
2.Hiroyoshi Tenzan (winner)6
3.Masa Chono5
4.Osamu Nishimura4
5.Hiroshi Tanahashi4
6.Manabu Nakanishi4
1.Yoshihiro Takayama8
2.Yuji Nagata5
3.Katsuyori Shibata5
4.Yutaka Yoshie4
5.Shinsuke Nakamura4
6.Tadao Yasuda4
Semi-Finals: Akiyama pinned Nagata (16:11) -- Tenzan beat Takayama (21:13) via submission

Grand Final: Tenzan beat Akiyama (31:43) via submission

Many matches held at Sumo Hall

Return to top of page


G1 Climax 2004


August 7 - 15, 2004
1.Katsuyori Shibata8
2.Genichiro Tenryu8
3.Shinsuke Nakamura8
4.Masa Chono8
5.Minoru Suzuki8
6.Yuji Nagata8
7.Blue Wolf4
8.Yutaka Yoshie2
1.Hiroshi Tanahashi12
2.Hiroyoshi Tenzan (winner)11
3.Kensuke Sasaki9
4.Osamu Nishimura6
5.Koji Kanemoto6
6.Manabu Nakanishi6
7.Togi Makabe4
8.Yoshihiro Takayama2

      Tanahashi_
           |
Sasaki____      |Tanahashi_
     |Tenryu____|     |
Tenryu____|           |
                |
Tenzan____           |Tenzan___
     |Tenazan___      |
Nakamura__|     |     |
           |Tenzan____|
      Shibata___|

Many matches held at Sumo Hall

Return to top of page


G1 Climax 2005


August 4 - 14, 2005
1.Masa Chono (winner)10
2.Toshiaki Kawada10
3.Yuji Nagata8
4.Hiroyoshi Tenzan8
5.Minoru Suzuki6
6.Kendo Kashin5
7.Osamu Nishimura5
8.Tatsumi Fujinami4
1.Kazuyuki Fujita14
2.Shinsuke Nakamura11
3.Manabu Nakanishi10
4.Hiroshi Tenzan7
5.Yutaka Yoshie6
6.Tatsutoshi Goto4
7.Toru Yano4
8.Togi Makabe0

Semi-Finals: Chono beat Nakamura (11:35) via submission -- Fujita pinned Kawada (6:23)

Grand Final: Chono pinned Fujita (8:52)

Many matches held at Sumo Hall

Return to top of page


G1 Climax 2006


August 6 - 13, 2006
1.Satoshi Kojima7
2.Giant Bernard5
3.Hiroshi Tanahashi4
4.Jushin Liger2
5.Manabu Nakanishi2
1.Hiroyoshi Tenzan (winner)8
2.Koji Kanemoto5
3.Yuji Nagata4
4.Togi Makabe3
5.Naofumi Yamamoto0

Semi-Finals: Kojima pinned Kanemoto (15:41) -- Tenzan beat Bernard (11:13) via submission

Grand Final: Tenzan pinned Kojima (27:36)

Many matches held at Sumo Hall

Return to top of page


G1 Climax 2007


August 5 - 12, 2007
1.Togi Makabe6
2.Yuji Nagata6
3.Giant Bernard5
4.Akebono5
5.Hiroyoshi Tenzan4
6.Masa Chono4
1.Shinsuke Nakamura7
2.Hiroshi Tanahashi (winner)6
3.Toru Yano5
4.Manabu Nakanishi4
5.Shiro Koshinaka4
6.Milano Collection AT4

Semi-Finals: Tanahashi pinned Makabe (15:24) -- Nagata TKO Shinsuke Nakamura (18:22)

Grand Final: Tanahashi pinned Nagata (19:02)

Many matches held at Sumo Hall

Return to top of page


G1 Climax 2008


August 9 - 17, 2008
1.Togi Makabe8
2.Satoshi Kojima7
3.Shinjiro Ohtani7
4.Manabu Nakanishi6
5.Giant Bernard6
6.Hiroshi Tanahashi4
7.Wataru Inoue4
1.Hirooki Goto (winner)8
2.Shinsuke Nakamura8
3.Toshiaki Kawada7
4.Yutaka Yoshie7
5.Yuji Nagata6
6.Toru Yano4
7.Hiroyoshi Tenzan2

Grand Final: Goto pinned Makabe (22:25)

Many matches held at Sumo Hall

Return to top of page


G1 Climax 2009


August 7 - 16, 2009
1.Togi Makabe (winner)7
2.Hiroshi Tanahashi7
3.Masato Tanaka7
4.Toru Yano6
5.Takao Omori6
6.Giant Bernard5
7.Yoshihiro Tajiri4
1.Shinsuke Nakamura12
2.Takashi Sugiura7
3.Hirooki Goto6
4.Manabu Nakanishi6
5.Yuji Nagata5
6.Hiroyoshi Tenzan4
7.Takashi Iizuka2

Semi-Finals: Makabe pinned Sugiura (11:57) -- Nakamura pinned Hiroshi Tanahashi (13:31)

Grand Final: Makabe pinned Nakamura (18:29)

Many matches held at Sumo Hall

Return to top of page