1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Super Grade Tag League


October 5 - 17, 1991

1.Riki Choshu & Masa Saito10
2.Tatsumi Fujinami & Big Van Vader (winners)8
3.Masa Chono & Bam Bam Bigelow8
4.Keiji Mutoh & Hiro Hase6
5.Shinya Hashimoto & Scott Norton6
6.Wild Samoan & Great Kokina2
7.Tiger Jeet Singh & Kim Duk2

Semi-Final: Fujinami & Vader beat Chono & Bigelow

Grand Final: Fujinami & Vader beat Choshu & Saito

Return to top of page

Super Grade Tag League II


October 8 - 21, 1992

1.Riki Choshu & Shinya Hashimoto (winners)9
2.Hiro Hase & Kensuke Sasaki9
3.Keiji Mutoh & Bam Bam Bigelow8
4.Masa Chono & Tony Halme8
5.Scott Norton & Super Strong Machine6
6.Tatsumi Fujinami & Manabu Nakanishi2
7.Jim Niedhart & Tom Zenk0

Grand Final
Choshu & Hashimoto beat Hase & Sasaki
(15:45) when Choshu pinned Sasaki

Return to top of page

Super Grade Tag League III


October 8 - November 4, 1993

1.Scott Norton & Hercules Hernandez14
2.Keiji Mutoh & Hiro Hase (winners)14
3.Shinya Hashimoto & Masa Chono13
4.Tatsumi Fujinami & Osamu Kido13
5.Hawk & Power Warrior10
6.Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara8
7.Akira Nogami & Takayuki Iizuka6
8.Masa Saito & Barbarian4
9.Jushin Liger & Wild Pegasus4
10.Sean Royal & Brad Armstrong0

Grand Final
Mutoh & Hase beat Norton & Hernandez
(13:46) when Mutoh pinned Hernandez

Finals held at Sumo Hall

Return to top of page


Super Grade Tag League IV


October 19 - 30, 1994

1.Masa Chono & Super Strong Machine14
2.Keiji Mutoh & Hiro Hase (winners)14
3.Hawk & Power Warrior14
4.Yoshiaki Fujiwara & Tatsumi Fujinami10
5.Shinya Hashimoto & Manabu Nakanishi8
6.Scott Norton & Osamu Kido8
7.Takayuki Iizuka & Akira Nogami6
8.Riki Choshu & Yoshiaki Yatsu6
9.Steve Regal & Mike Enos6
10.Ron Simmons & Nailz4

Semi-Final: Chono & Machine beat Hawk & Power (13:40)

Grand Final: Mutoh & Hase beat Chono & Machine (26:01)

Finals held at Sumo Hall

Return to top of page


Super Grade Tag League V


October 15 - 30, 1995

1.Osamu Kido & Kazuo Yamazaki8
2.Masa Chono & Hiroyoshi Tenzan (winners)7
3.Shinya Hashimoto & Junji Hirata7
4.Shiro Koshinaka & Tatsutoshi Goto6
5.Keiji Mutoh & Osamu Nishimura6
6.Akira Nogami & Takashi Iizuka4
7.Kensuke Sasaki & Masa Saito ***4

Note: Masa Saito replaced Riki Choshu after one match.

Semi-Final
Tenzan & Chono beat Hashimoto & Hirata
(14:45) when Tenzan pinned Hirata

Grand Final
Tenzan & Chono beat Kido & Yamazaki
(12:50) when Chono forced Kido to submit

Return to top of page

Super Grade Tag League VI


October 13 - November 1, 1996

1.Keiji Mutoh & Rick Steiner10
2.Shinya Hashimoto & Scott Norton (winners)9
3.Kazuo Yamazaki & Takashi Iizuka6
4.Riki Choshu & Kensuke Sasaki6
5.Masa Chono & Hiroyoshi Tenzan5
6.Satoshi Kojima & Manabu Nakanishi5
7.Tatsumi Fujinami & Shiro Koshinaka4
8.Steve Regal & David Taylor2

Grand Final
Hashimoto & Norton beat Mutoh & Steiner
(21:54) when Hashimoto pinned Steiner

Return to top of page

Super Grade Tag League VII


November 18 - December 8, 1997

1.Keiji Mutoh & Masa Chono (winners)12
2.Shinya Hashimoto & Manabu Nakanishi10
3.Kazuo Yamazaki & Kensuke Sasaki10
4.Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura8
5.NWO Sting & Hiroyoshi Tenzan6
6.Satoshi Kojima & Tadao Yasuda4
7.High Voltage4
8.Michiyoshi Ohara & Tatsutoshi Goto0

Semi-Final
Hashimoto & Nakanishi beat Yamazaki & Sasaki
(15:24) when Hashimoto forced Yamazaki to submit


Grand Final
Mutoh & Chono beat Hashimoto & Nakanishi
(23:33) when the referee stopped the match

Return to top of page

Super Grade Tag League VIII


November 16 - December 6, 1998

1.Keiji Mutoh & Satoshi Kojima (winners)8
2.Shinya Hashimoto & Tatsumi Fujinami8
3.Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka8
4.Kazuo Yamazaki & Kensuke Sasaki8
5.Yuji Nagata & Manabu Nakanishi6
6.NWO Sting & Hiroyoshi Tenzan4
7.Jerry Flynn & David Finlay2

Semi-Finals
Hashimoto & Fujinami beat Yamazaki & Sasaki
(17:45) when Fujinami forced Yamazaki to submit

Mutoh & Kojima beat Tenryu & Koshinaka
(13:21) when Mutoh pinned Koshinaka

Grand Final
Mutoh & Kojima beat Hashimoto & Fujinami
(18:51) when Kojima pinned Fujinami

Return to top of page