The Tournament 2008 N-1 Victory League 2019

The Tournament 2008


December 23 - 24, 2008 in Tokyo, Japan

Akitoshi Saito______
          |Saito____
Kotaro Suzuki_______|     |
               |Saito____
Akira Taue__________     |     |
          |Kenta____|     |
Kenta_______________|          |
                    |Saito____
Ricky Marvin________          |     |
          |Marvin___     |     |
Mitsuo Momota_______|     |     |     |
               |Yone_____|     |
Akihiko Ito_________     |          |
          |Yone_____|          |
Mohammed Yone_______|               |
                         |Saito____
Go Shiozaki_________               |     |
          |Shiozaki_          |     |
Takeshi Morishima___|     |          |     |
               |Shiozaki_     |     |
Naomichi Marufuji___     |     |     |     |
          |Ogawa____|     |     |     |
Yoshinari Ogawa_____|          |     |     |
                    |Sasaki___|     |
Jun Izumida_________          |          |
          |Izumida__     |          |
Kikutaro____________|     |     |          |
               |Sasaki___|          |
Tsuyoshi Kikuchi____     |               |
          |Sasaki___|               |
Kensuke Sasaki______|                    |
                              |Saito___
Takuma Sano_________                    |
          |Sano_____               |
Shuhei Taniguchi____|     |               |
               |Sano_____          |
Tamon Honda_________     |     |          |
          |Akiyama__|     |          |
Jun Akiyama_________|          |          |
                    |Sano_____     |
Taiji Ishimori______          |     |     |
          |Ishimori_     |     |     |
Kishin Kawabata_____|     |     |     |     |
               |Rikio____|     |     |
Atsushi Aoki________     |          |     |
          |Rikio____|          |     |
Takeshi Rikio_______|               |     |
                         |Inoue____|
Yoshihiro Takayama__               |
          |Takayama_          |
Makoto Hashi________|     |          |
               |Takayama_     |
Mitsuharu Misawa____     |     |     |
          |Sugiura__|     |     |
Takashi Sugiura_____|          |     |
                    |Inoue____|
Yoshinobu Kanemaru__          |
          |Kanemaru_     |
Katsuhiko Nakajima__|     |     |
               |Inoue____|
Kentaro Shiga_______     |
          |Inoue____|
Masao Inoue_________|

Return to top of page


N-1 Victory League 2019


August 18 - September 16, 2019
1.Takashi Sugiura8
2.Go Shiozaki4
3.Masa Kitamiya4
4.Alex Hammerstone4
5.Naomichi Marufuji0
1.Kenou (winner)6
2.Shuhei Taniguchi5
3.Masaaki Mochizuki4
4.Katsuhiko Nakajima3
5.El Hijo del Dr. Wagner, Jr.2
Grand Final: Kenou pinned Sugiura (28:40)

Return to top of page