1999 2000

Kings & Queens Tournament 1999


March 13 - 21, 1999

              Katsumi Usuda, Command Bolshoi, & Carlos Amano___
                                       |
                                       |Otsuka, Fukuoka, & Hyuga__
Alexander Otsuka, Hikari Fukuoka, & Azumi Hyuga__              |             |
                         |Ostuka, Fukuoka, & Hyuga___|             |
Yuki Ishikawa, Kana Misaki, & Tsubasa Kuragaki___|                           |
                                                    |
                                                    |Ostuka, Fukuoka, & Hyuga___
Daisuke Ikeda, Devil Masami, & Kayoko Haruyama___                            |
                         |Ikeda, Masami, & Haruyama__              |
Takeshi Ono, Mach Junji, & Ran Yu Yu_____________|              |             |
                                       |Yone, Kansai, & Hashimoto_|
                                       |
              Muhammad Yone, Dynamite Kansai, & Maya Hashimoto__|
Return to top of page


Kings & Queens Tournament 2000


March 12, 2000 in Osaka, Japan

Alexander Otsuka, Mariko Yoshida, & Yumi Fukawa_
                        |Otsuka, Yoshida, & Fukawa__
Mohammed Yone, Mari & Fabi Apache_______________|              |
                                      |???___________
Takeshi Ono, Etsuko Mita, & Kaw Kaw_____________              |
                        |Ishikawa, Okutsu, & Fujita_|
Yuki Ishikawa, Candy Okutsu, & Ai Fujita________|
Return to top of page