1998 1999 2000 2007

Battlarts Tag Team League 1998


December 16, 1998 - March 21, 1999

1.Alexander Ostuka & Mohammed Yone (winners)6
2.Carl Greco & Yuki Ishikawa5
3.Minoru Tanaka & Maasaki Mochizuki4
4.Takeshi Ono & Masao Orihara3
5.Minoru Fujita & Ikuto Hidaka2

Grand Final
Otsuka & Yone beat Greco & Ishikawa
(18:28) when Yone TKO Ishikawa

Return to top of page

Battlarts Tag Team League 1999


November 21 - December 5, 1999

1.Yuki Ishikawa & Maasaki Mochizuki6
2.Carl Malenko & Katsumi Usuda (winners)5
3.Alexander Otsuka & Andy Anderson4
4.Mohammed Yone & Takeshi Ono3
5.Daisuke Ikeda & Ikuto Hidaka2

Grand Final
Malenko & Usuda beat Ishikawa & Mochizuki
(17:30) when Usuda beat Mochizuki via submission

Return to top of page

Battlarts Tag Team League 2000


November 19 - December 3, 2000

1.Carl Malenko & Katsumi Usuda (winners)6
2.Yuki Ishikawa & Ryuji Hijikata4
3.Mohammad Yone & Alvin Ken4
4.Alexander Otsuka & Saito4
5.Naoyuki Tairo & Junji.com4

Grand Final
Malenko & Usuda beat Ishikawa & Hijikata
(14:50) when Malenko beat Ishikawa

Return to top of page

Battlarts Tag Team League 2007


October 20 - December 16, 2007

            Takeshi Ono & Takahiro Oba__
                          |
Daisuke Ikeda & Mitsuya Nagai___          |Ono & Oba_________
                |Ishikawa & Sawa___|         |
Yuki Ishikawa & Munenori Sawa___|                   |
                                   |
Kota Iibushi & Manabu Hara______                   |Ono & Oba____
                |Sasaki & Ishikawa_          |
Kyosuke Sasaki & Shuji Ishikawa_|         |         |
                          |Sasaki & Ishikawa_|
         Koichiro Kimura & Katsumi Usuda__|

Return to top of page