2000 2001 2002 2003 2004

Japan Grand Prix 2000


June 11 - August 20, 2000

Reggie Bennett_____
          |Ito______
Kaoru Ito__________|     |
               |Ito____________
Tomoko Watanabe____     |        |
          |Watanabe_|        |
Kumiko Maekawa_____|             |
                       |
Etsuko Mita________             |Ito___
          |Mita_____________    |
Nanae Takahashi____|         |    |
                   |    |
Mima Shimoda_______         |Mita___|
          |Toyota___    |
Manami Toyota______|     |    |
               |Hotta__|
               |
        Yumiko Hotta_|


Junior Division

1.Nanae Takahashi (winner)7
2.Momoe Nakanishi7
3.Kayoko Haruyama5
4.Miho Wakizawa5
5.Kayo Noumi4
6.Miyuki Fuji2

Junior Grand Final: Takahashi beat Nakanishi (7:44)

Return to top of page

Japan Grand Prix 2001


June 1 - August 17, 2001

1.Momoe Nakanishi (winner)16
2.Kumiko Maekawa16
3.Kaoru Ito15
4.Manami Toyota13
5.Etsuko Mita13
6.Tomoko Watanabe12
7.Mima Shimoda12
8.Yumiko Hotta11
9.Miho Wakizawa10
10.Nanae Takahashi10
11.Kayo Noumi4
12.Miyuki Fuji0

Grand Final: Nakanishi pinned Maekawa (12:28)

Return to top of page

Japan Grand Prix 2002


May 25 - July 9, 2002

1.Nanae Takahashi (winner)10
2.Momoe Nakanishi10
3.Rie Tamada10
4.Kumiko Maekawa10
5.Yumiko Hotta9
6.Tomoko Watanabe9
7.Kayo Noumi8
8.Miyuki Gujii4
9.Kaoru Ito2

Semi-Finals
Nakanishi pinned Tamada (5:53) -- Takahashi pinned Maekawa (6:57)

Grand Final: Takahashi beat Nakanishi (6:20) via submission

Return to top of page

Japan Grand Prix 2003


July 20 - August 3, 2003

         Sasori_____
               |
               |Sasori___
Kumiko Maekawa_____     |     |
          |Maekawa__|     |
Emi Sakura_________|          |Takahashi_
                    |     |
Nanae Takahashi____          |     |
          |Takahashi__________|     |
Kayo Noumi_________|               |
                         |Kong____
Zap T______________                |
          |Zap T______________      |
Hikaru_____________|          |     |
                    |     |
Amazing Kong_______          |Kong______|
          |Kong_____     |
Makai Mayo #2______|     |     |
               |Kong_____|
               |
        Takako Inoue_|

Return to top of page

Japan Grand Prix 2004


August 1, 2004 in Tokyo, Japan

          Hikaru___
               |
               |Hikaru___
Sasori_____________     |     |
          |Sasori___|     |
Saki Maemura_______|          |Hikaru____
                    |     |
Nanae Takahashi____          |     |
          |Genki______________|     |
Misae Genki________|               |
                         |Maekawa___
Takako Inoue_______                |
          |Inoue______________      |
Mayumi Ozaki_______|          |     |
                    |     |
Amazing Kong_______          |Maekawa___|
          |Maekawa__     |
Kumiko Maekawa_____|     |     |
               |Maekawa__|
               |
       Tomoko Watanabe_|

Return to top of page