1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999

Japan Grand Prix 1990


??? - June 17, 1990

Manami Toyota______
          |Toyota____
Akira Hokuto_______|     |
               |Toyota____
Madusa Micelli_____      |     |
          |Micelli___|     |
Norio Tateno_______|           |
                     |Toyota____
Yumiko Hotta_______           |
          |Hotta_____      |
Grizzly Iwamoto____|     |     |
               |Hotta_____|
               |
      Mitsuko Nishiwaki__|

Return to top of page


Japan Grand Prix 1991


July 7 - August 18, 1991

Manami Toyota______
          |Toyota____
Mima Shimoda_______|     |
               |Toyota____
Takako Inoue_______      |     |
          |Minami____|     |
Suzuka Minami______|           |
                     |Inoue____
Toshiyo Yamada_____           |     |
          |Yamada____      |     |
Miori Kamiya_______|     |     |     |
               |Inoue_____|     |
Kyoko Inoue________      |          |
          |Inoue_____|          |
Debbie Malenko_____|                |
                          |Inoue____
Esther Moreno______                |
          |Yoshida___           |
Mariko Yoshida_____|     |          |
               |Kong______     |
Yumiko Hotta_______      |     |     |
          |Kong______|     |     |
Aja Kong___________|           |     |
                     |Kong_____|
Akira Hokuto_______           |
          |Hokuto____      |
Etsuko Mita________|     |     |
               |Kimura____|
Mika Takahashi_____      |
          |Kimura____|
Bison Kimura_______|

Return to top of page


Japan Grand Prix 1992


June 27 - August 30, 1992

1.Manami Toyota9.0
2.Aja Kong (winner)8.0
3.Takako Inoue6.0
4.Suzuka Minami5.0
5.Etsuko Mita5.0
6.Mima Shimoda5.0
7.Bat Yoshinaga4.0
8.Tomoko Watanabe2.0
9.Cynthia Moreno1.0
10.Bison Kimura0.0
1.Toshiyo Yamada8.0
2.Mariko Yoshida7.0
3.Kyoko Inoue7.0
4.Akira Hokuto4.5
5.Yumiko Hotta4.0
6.Sakie Hasegawa4.0
7.Miori Kamiya3.0
8.Debbie Malenko3.0
9.Terri Power3.0
10.Kaoru Ito1.5
Semi-Final: Kong beat Yamada (17:07)

Grand Final: Kong beat Toyota (13:01)

Return to top of page

Japan Grand Prix 1993


May 3 - August 21, 1993

1.Akira Hokuto (winner)6.0
2.Harley Saito5.0
3.Toshiyo Yamada4.5
4.Suzuka Minami3.0
5.Sakie Hasegawa3.0
6.Takako Inoue3.0
7.Etsuko Mita3.0
8.Tomoko Watanabe0.5
1.Yumiko Hotta6.0
2.Manami Toyota5.0
3.Bat Yoshinaga5.0
4.Hikari Fukuoka4.0
5.Kyoko Inoue3.5
6.Mima Shimoda2.5
7.Kaoru Ito2.0
8.Saemi Numata0.0
Semi-Finals: Hokuto beat Toyota -- Hotta beat Saito

Grand Final: Hokuto beat Hotta (19:52)

Return to top of page

Japan Grand Prix 1994


June 3 - August 28, 1994

1.Yumiko Hotta (winner)13
2.Manami Toyota12
3.Sakie Hasegawa11
4.Toshiyo Yamada10
5.Mima Shimoda10
6.Takako Inoue10
7.Etsuko Mita10
8.Suzuka Minami8
9.Kaoru Ito6
10.Tomoko Watanabe0

Return to top of page

Japan Grand Prix 1995


??? - September 3, 1995

1.Manami Toyota (winner)11
2.Bison Kimura9
3.Reggie Bennett8
4.Toshiyo Yamada8
5.Kaoru Ito8
6.Mima Shimoda8
7.Rie Tamada2
8.Chaparita Asari0
1.Yumiko Hotta12
2.Takako Inoue11
3.Kyoko Inoue9
4.Mariko Yoshida8
5.Etsuko Mita6
6.Sakie Hasegawa6
7.Tomoko Watanabe4
8.Kumiko Maekawa0
Grand Final: Toyota pinned Hotta (23:39)

Return to top of page

Japan Grand Prix 1996


July 14 - August 30, 1996

1.Aja Kong (winner)16
2.Reggie Bennett14
3.Yumiko Hotta14
4.Kyoko Inoue14
5.Toshiyo Yamada12
6.Mima Shimoda12
7.Takako Inoue10
8.Kaoru Ito10
9.Tomoko Watanabe8
10.Etsuko Mita8
11.Mariko Yoshida8
12.Chaparita Asari4

Return to top of page

Japan Grand Prix 1997


??? - August 10, 1997

1.Kaoru Ito (winner)18
2.Manami Toyota17
3.Kumiko Maekawa16
4.Tomoko Watanabe15
5.Mima Shimoda15
6.Etsuko Mita15
7.Rie Tamada***10
8.Saa Endo7
9.Misae Genki***5
10.Yoshiko Tamura***4
11.Tanny Mouse***4
12.Mariko Yoshida2

Note: Several wrestlers have one match with unknown results

Return to top of page

Japan Grand Prix 1998


June 14 - August 9, 1998

Main League

1.Manami Toyota (winner)12
2.Zap I (Kaoru Ito)12
3.Yumiko Hotta12
4.Takako Inoue10
5.Kumiko Maekeawa8
6.Zap T (Tomoko Watanabe)6

Junior Division

1.Miho Wakizawa (winner)12
2.Emi Motokawa12
3.Momoe Nakawaki12
4.Nanae Takahashi11
5.Noriko Toyoda9
6.Zap Nakahara5
Semi-Finals: Zap I pinned Wakizawa (13:26) -- Toyota pinned Hotta (20:31)

Grand Final: Toyota pinned Zap I (23:47)

Return to top of page

Japan Grand Prix 1999


June 6 - August 15, 1999

1.Yumiko Hotta11
2.Manami Toyota (winner)9
3.Kaoru Ito9
4.Momoe Nakanishi9
5.Takako Inoue8
6.Kumiko Maekawa8
7.Nanae Takahashi7
8.Tomoko Watanabe6
9.Miho Wakizawa5

Semi-Final
Nakanishi beat Toyota (10:46) -- Ito beat Nakanishi (1:32)
Toyota beat Ito (4:17) -- Toyota beat Nakanishi (2:08)

Grand Final: Toyota pinned Hotta (18:45)

Return to top of page