2000 2001 2002 2003 2004

The Best Tag Team League 2000


??? - December 23, 2000

1.Mima Shimoda & Etsuko Mita (winners)7
2.Manami Toyota & Kayo Noumi7
3.Momoe Nakanishi & Nanae Takahashi6
4.Carol Midori & Sayuri Okina6
5.Miho Wakizawa & Kaoru Ito4
6.Tomoko Watanabe & Kumiko Maekawa0

Grand Final: Mita & Shimoda beat Toyota & Noumi (13:33) when Mita pinned Toyota

Return to top of page

The Best Tag Team League 2001


September 23 - December 2, 2001

1.Yumiko Hotta & Manami Toyota (winners)6
2.Kaoru Ito & Momoe Nakanishi6
3.Etsuko Mita & Mima Shimoda5
4.Kumiko Maekawa & Misae Genki5
5.Miho Wakizawa & Kayo Noumi4
6.Tomoko Watanabe & Nanae Takahashi4

Grand Final: Hotta & Toyota beat Ito & Nakanishi(17:03) when Toyota pinned Nakanishi

Return to top of page

The Best Tag Team League 2002


October 15 - December 23, 2002

1.Momoe Nakanishi & Kayo Noumi (winners)8
2.Tomoko Watanabe & Takako Inoue8
3.Etsuko Mita & Mima Shimoda8
4.Nanae Takahashi & Fang Suzuki8
5.Yumiko Hotta & Mariko Yoshida8
6.Kumiko Maekawa & Misae Genki7
7.Megumi Yabushita & Sumie Sakai7
8.Miyuki Fujii & Mika Nishio2

Semi-Finals
Momoe & Noumi beat Shimoda & Mita (4:31) when Nakanishi beat Mita
Watanabe & Inoue beat Takahashi & Suzuki (4:47) when Inoue beat Takahashi

Grand Final: Nakanishi & Noumi beat Watanabe & Inoue (4:19) when Noumi beat Inoue

Return to top of page

The Best Tag Team League 2003


November 2 - December 23, 2003

1.Nanae Takahashi & Ayako Hamada (winners)6
2.Amazing Kong & Eagle Sawai6
3.Kumiko Maekawa & Saki Maemura6
4.Takako Inoue & Kayo Noumi6
5.Kyoko Inoue & Hikaru4
6.Sasori & Fang Suzuki2

Semi-Finals
Sawai & Kong beat Maekawa & Maemura (4:46) when Eagle beat Maemura
Takahashi & Hamada beat Noumi & Inoue (3:42) when Hamada beat Noumi

Grand Final: Takahashi & Hamada beat Sawai & Kong (8:31) when Takahashi beat Kong

Return to top of page

The Best Tag Team League 2004


December 4 - 26, 2004

Kumiko Maekawa & Saki Maemura_
               |Maekawa & Maemura_
Genki Masae & Haruka Matsuo___|         |
                         |Maekawa & Maemura_
Ran Yu Yu & Toshie Uematsu____          |         |
               |Yu Yu & Uematsu___|         |
Nanae Takahashi & Hikaru______|                   |
                                  |Maekawa & Maemura__
The Bloody & Fang Suzuki______                   |
               |Bloody & Suzuki___          |
Dump Matsumoto & Sasori_______|         |         |
                         |Hotta & Kana______|
Tomoko Watanabe & Emi Tojyo___          |
               |Hotta & Kana______|
Yumiko Hotta & Kana___________|
Return to top of page