1985 1986 1987 1988 1989

The Best Tag Team League 1985


??? - October 10, 1985

1.Lioness Asuka & Chigusa Nagayo6.0
2.The Jumping Bomb Angels5.0
3.Dump Matsumoto & Bull Nakano (winners)5.0
4.Yukari Omori & Jaguar Yokota4.0
5.Devil Masami & Jumbo Hori3.5
6.Monster Ripper & Monica Castillo2.5
7.Yumi Ogura & Mika Komatsu2.0
8.Kazue Nagahori & Kanako Nagatomo0.0

Semi-Final: Matsumoto & Nakano beat The Bomb Angels

Grand Final: Matsumoto & Nakano beat Asuka & Nagayo

Return to top of page

The Best Tag Team League 1986


??? - October 10, 1986

1.Chigusa Nagayo & Yumiko Hotta (winners)6.5
2.Yukari Omori & Hisako Uno6.5
3.The Jumping Bomb Angels6.0
4.Bull Nakano & Condor Saito6.0
5.Devil Masami & Kyoko Asa5.5
6.Yumi Ogura & Kazue Nagahori5.0
7.Dump Matsumoto & Yasuko Ishigura4.0
8.Mika Komatsu & Kanako Nagatomo3.5
9.Judy Martin & Velvet McIntyre2.0
10.Mika Suzuki & ???0.0

Grand Final: Nagayo & Hotta beat Omori & Uno

Return to top of page

The Best Tag Team League 1987


??? - October 11, 1987

1.Lioness Asuka & Chigusa Nagayo (winners)7.0
2.Bull Nakano & Condor Saito7.0
3.The Jumping Bomb Angels6.0
4.Lelani Kai & Angel Manelli6.0
5.Devil Masami and Yukari Omori5.5
6.Yumi Ogura & Kazue Nagahori4.0
7.Dump Matsumoto & Kage Kahoru3.5
8.Yumiko Hotta & Mika Suzuki2.5
9.Mika Komatsu & Yasuko Ishigura2.0
10.Drill Nakamae & Kumiko Iwamoto1.5

Grand Final: Asuka & Nagayo beat Nakano & Saito

Return to top of page

The Best Tag Team League 1988


??? - October 10, 1988

1.Mitsuko Nishiwaki & Yumiko Hotta7.5
2.Hisako Uno & Mika Suzuki (winners)7.0
3.Bull Nakano & Dynamite Jack7.0
4.Yumi Ogura & Mika Komatsu6.5
5.The Jumping Bomb Angels6.0
6.Toshiyo Yamada & Manami Toyota5.5
7.Dynamite King & Dynamite Queen5.5
8.Kumiko Iwamoto & Sachiko Nakamura4.0
9.Nobuko Kimura & Erica Shishedo2.5
10.Mika Takahashi & Kaoru Maeda2.0
11.Miori Kamiya & Raven Amada1.5

Semi-Final: Uno & Suzuki beat Nakano & Dynamite Jack

Grand Final: Uno & Suzuki beat Nishiwaki & Hotta

Return to top of page

The Best Tag Team League 1989


??? - October 8, 1989

1.Mitsuko Nishiwaki & Madusa Micelli (winners)6.0
2.Toshiyo Yamada & Manami Toyota6.0
3.Yumiko Hotta & Reuben Amada6.0
4.Akira Hokuto & Etsuko Mita6.0
5.Bull Nakano & Beastie6.0
6.Bison Kimura & Grizzly Iwamoto5.5
7.Suzuka Minami & Mima Shimoda4.5
8.Norio Tateno & Hiromi Hasegawa4.0
9.Mika Takahashi & Kaoru Maeda0.5
10.Miori Kamiya & Aja Shishido0.5

Semi-Finals
Yamada & Toyota beat Hokuto & Mita -- Nishiwaki & Micelli beat Hotta & Amada

Grand Final: Nishiwaki & Micelli beat Yamada & Toyota

Return to top of page