1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 _

No league was held in 1990


The Best Tag Team League 1991


October 4 - December 8, 1991

1.Kyoko Inoue & Toshiyo Yamada (winners)5.5
2.Aja Kong & Bison Kimura4.5
3.Bull Nakano & Akira Hokuto4.5
4.Yumiko Hotta & Bat Yoshinaga3.5
5.Debbie Malenko & Suzuka Minami3.0
6.Mariko Yoshida & Takako Inoue3.0
7.Manami Toyota & Etsuko Mita3.0
8.Mima Shimoda & Miori Kamiya1.0

Semi-Final: Kong & Kimura beat Nakano & Hokuto

Grand Final: Inoue & Yamada beat Kong & Kimura

Return to top of page

The Best Tag Team League 1992


October 17 - December 13, 1992

1.Aja Kong & Kyoko Inoue (winners)6.5
2.Manami Toyota & Toshiyo Yamada6.0
3.Debbie Malenko & Sakie Hasegawa5.5
4.Yumiko Hotta & Suzuka Minami5.0
5.Terri Power & Takako Inoue4.0
6.Bat Yoshinaga & Tomoko Watanabe3.0
7.Etsuko Mita & Mima Shimoda3.0
8.Miori Kamiya & Kaoru Ito2.5
9.Yukari Maedomari & Erica Tsuchiya1.0

Grand Final: Kong & Inoue beat Toyota & Yamada (27:06)

Return to top of page

The Best Tag Team League 1993


October 10 - December 10, 1993

1.Toshiyo Yamada & Kyoko Inoue10
2.Akira Hokuto & Manami Toyota (winners)10
3.Eagle Sawai & Yasha Kurenai8
4.Yumiko Hotta & Takako Inoue8
5.Suzuka Minami & Bull Nakano8
6.Aja Kong & Sakie Hasegawa8
7.Etsuko Mita & Mima Shimoda4
8.Kaoru Ito & Tomoko Watanabe0

Grand Final: Hokuto & Toyota beat Yamada & Inoue

Return to top of page

The Best Tag Team League 1994


October 8 - December 10, 1994

1.Manami Toyota & Takako Inoue (winners)10
2.Aja Kong & Reggie Bennett10
3.Kyoko Inoue & Sakie Hasegawa10
4.Etsuko Mita & Mima Shimoda9
5.Yumiko Hotta & Toshiyo Yamada9
6.Suzuka Minami & Kaoru Ito5
7.Rie Tamada & Tomoko Watanabe2
8.Mariko Yoshida & Chaparita Asari1

Kong & Bennett beat Inoue & Hasegawa (10:38) when Kong pinned Hasegawa
Toyota & Inoue beat Kong & Bennett (17:20) when Toyota pinned Kong
Toyota & Inoue beat Inoue & Hasegawa (13:21) when Toyota pinned Inoue

Return to top of page

The Best Tag Team League 1995


October 10 - December 10, 1995

1.Kyoko Inoue & Tomoko Watanabe (winners)10
2.Manami Toyota & Kaoru Ito10
3.Yumiko Hotta & Reggie Bennett9
4.Takako Inoue & Aja Kong9
5.Akira Hokuto & Mima Shimoda8
6.Toshiyo Yamada & Etsuko Mita6
7.Sakie Hasegawa & Mariko Yoshida4
8.Yoshiko Tamura & Chaparita Asari0

Third Place
Hotta & Bennett beat Inoue & Kong (16:54) when Bennett pinned Inoue

Grand Final
Inoue & Watanabe beat Toyota & Ito (22:01) when Inoue pinned Toyota

Return to top of page

The Best Tag Team League 1996


October 13 - December 1, 1996

1.Kyoko Inoue & Chaparita Asari15
2.Mima Shimoda & Reggie Bennett14
3.Tomoko Watanabe & Kumiko Maekawa12
4.Manami Toyota & Rie Tamada (winners)9
5.Aja Kong & Yoshika Tamura8
6.Yumiko Hotta & Yuka Shiina8
7.Etsuko Mita & Genki Misae6
8.Toshiyo Yamada & Saya Endo6
9.Takako Inoue & Yumi Fukawa?
10.Mariko Yoshida & Kaoru Ito?

Semi-Finals
Toyota & Tamada beat Inoue & Asari
Watanabe & Maekawa beat Bennett & Shimoda

Grand Final: Toyota & Tamada beat Watanabe & Maekawa

Return to top of page

The Best Tag Team League 1997


??? - December 21, 1997

1.Yumiko Hotta & Kaoru Ito (winners)??
2.Takako Inoue & Kumiko Maekawa??
?.Manami Toyota & Emi Motokawa??
?.Momoe Nakanishi & Kayo Naomi??
?.Miho Wakizawa & Miyuki Fuji??

Grand Final: Hotta & Ito beat Inoue & Maekawa

Return to top of page

The Best Tag Team League 1998


October 10 - November 22, 1998

1.Momoe Nakanishi & Nanoe Takahashi (winners)10
2.Yumiko Hotta & Manami Toyota9
3.Zaps I & T9
4.Kayo Noumi & Miho Wakizawa6
5.Emi Motokawa & Sachie Noshibori2
6.Miyuki Fuji & Mayumi Takahashi0
7.Kumiko Maekawa & Mika Haikae0

Grand Final: Nakanishi & Takahashi drew Toyota & Hotta (30:00)

Return to top of page

The Best Tag Team League 1999


October 10 - December 26, 1999

1.Manami Toyota & Miho Wakizawa (winners)5
2.Tomoko Watanabe & Kumiko Maekawa5
3.Momoe Nakanishi & Nanae Takahashi5
4.Kayo Noumi & Kaoru Ito3
5.Yumiko Hotta & Miyuki Fuji2

Note: Nakanishi was inured and couldn't be in the semi-finals.

Semi-Final: Toyota & Wakizawa beat Takahashi (1:41)

Grand Final: Toyota & Wakizawa beat beat Watanabe & Maekawa

Return to top of page