1998 1999 2000 2001 2002

ARS Tournament 1998


May 5, 1998 in Kawasaki, Japan

Candy Okutsu_____
         |Okutsu____
Yumi Fukawa______|     |
              |Okutsu___
Rie Tamada_______      |     |
         |Tamada____|     |
Michiko Ohmukai__|          |
                   |Okutsu___
Mariko Yoshida___           |
         |Yoshida___     |
Mikiko Futagami__|     |     |
              |Bennett__|
Aja Kong_________      |
         |Bennett___|
Reggie Bennett___|

Note: The winner of this tournament (Okutsu) faced the
winner of the Zion Tournament (Yoshida) to determine the
first Queen of Arsion Champion. Yoshida won the match.

Return to top of page


ARS Tournament 1999


May 4, 1999 in Tokyo, Japan

Hiromi Yagi______
         |Yagi______
Rie Tamada_______|     |
              |Yagi_____
Mariko Yoshida___      |     |
         |Yoshida___|     |
Yumi Fukawa______|          |
                   |Ohmukai___
Michiko Ohmukai__           |
         |Ohmukai___     |
Mikiko Futagami__|     |     |
              |Ohmukai__|
Aja Kong_________      |
         |Okutsu____|
Candy Okutsu_____|

Return to top of page


ARS Tournament 2000


May 7, 2000 in Tokyo, Japan

      Michiko Ohmukai__
              |
Yumi Fukawa______      |Ohmukai__
         |Fukawa____|     |
Rie Tamada_______|          |
                   |Ohmukai__
Etsuko Mita______           |     |
         |Mita________________|     |
Xochitl Hamada___|               |
                        |Kong___
Mariko Yoshida___                |
         |Yoshida_____________     |
Mima Shimoda_____|          |     |
                   |Kong_____|
Gami_____________           |
         |Gami______     |
Bionic J_________|     |     |
              |Kong_____|
      Aja Kong_________|

Return to top of page


ARS Tournament 2001


April 30, 2001 in Tokyo, Japan

Gami_____________
         |Gami______
Rie Tamada_______|     |
              |Gami_____
Hiromi Yagi______      |     |
         |Hamada____|     |
Ayoko Hamada_____|          |
                   |Ohmukai___
Michiko Ohmukai__           |
         |Ohmukai___     |
Mariko Yoshida___|     |     |
              |Ohmukai__|
Bionic J_________      |
         |Bionic J__|
Reina Takase_____|

Return to top of page


ARS Tournament 2002


April 29, 2002 in Tokyo, Japan

Lioness Asuka____
         |Asuka_____
Gami_____________|     |
              |Asuka____
noki-A___________      |     |
         |noki-A____|     |
Mariko Yoshida___|          |
                   |Asuka___
Ai Fujita________           |
         |Fujita____     |
Reina Takase_____|     |     |
              |Tamada___|
Mary Apache______      |
         |Tamada____|
Rie Tamada_______|

Return to top of page