Discover New Heroine Tag Tournament II


April 8 - 15, 2007

Misae Genki & Aya Yuki____________
                 |Genki & Yuki_________
Ran YuYu & Hiroyo Matsumoto_______|           |
                            |Genki & Yuki_________
Megumi Yabushita & Yuri Urai______           |           |
                 |Uematsu & Rei________|           |
Toshie Uematsu & Rei______________|                      |
                                       |Genki & Yuki______
Aki Kanabayashi & Mai Ichii_______                      |         |
                 |Kanbayashi & Ichii___           |         |
Kaori Yoneyama & Kaori Ohki_______|           |           |         |
                            |Kuragaki & Shibutani_|         |
Sakura Emi & Miki Ishii___________           |                    |
                 |Kuragaki & Shibutani_|                    |
Tsubasa Kuragaki & Shuu Shibutani_|                               |
                                                 |Genki & Yuki___
Nanae Takahashi & Natsuki Taiyo___                                |
                 |Takahashi & Taiyo____                     |
Kaszuki & Misaki Ohata____________|           |                    |
                            |Takahashi & Taiyo____          |
Yuu Tamagata & Cherry_____________           |           |         |
                 |Haruyama & Kizuki____|           |         |
Kayoko Haruyama & Aoi Kizuki______|                      |         |
                                       |Hyuga & Nakajima__|
Yoshiko Tamura & Ayumi Kurihara___                      |
                 |Tamura & Kurihara____           |
Tanny Mouse & Bullfight Sora______|           |           |
                            |Hyuga & Nakajima_____|
Yuki Miyazaki & Nagisa Nozaki_____           |
                 |Hyuga & Nakajima_____|
Azumi Hyuga & Arisa Nakajima______|
Note: This first tournament was held in 1996 by AJW.