2008 2009 2010 2011 2012

Summer Woman Determination Tournament 2008


August 27, 2008 in Tokyo, Japan

Toshie Uematsu____
         |Uematsu____________
Tojuki Leon_______|          |
                   |
Ran Yu Yu_________          |Kazuki___
         |Yu Yu____     |     |
Tsubasa Kuragaki__|     |     |     |
              |Kazuki___|     |
Hiroyo Muto_______     |          |
         |Kazuki___|          |
Kazuki____________|               |
                        |Kazuki__
Kayoko Haruyama___               |
         |Haruyama_          |
Keito_____________|     |          |
              |Haruyama_     |
Commando Bolshoi__     |     |     |
         |Yoneyama_|     |     |
Kaori Yoneyama____|          |Haruyama_|
                   |
Pinky Mayuka______          |
         |Nakajima___________|
Arisa Nakajima____|

Return to top of pageSummer Woman Determination Tournament 2009


August 2, 2009 in Tokyo, Japan

          Makoto__
              |
Kazuki___________     |Yoneyama_
         |Yoneyama_|     |
Kaori Yoneyama___|          |
                   |Yoneyama_
Tojuki Leon______          |     |
         |Leon_____     |     |
Megumi Yabushita_|     |     |     |
              |Kuragaki_|     |
Commando Bolshoi_     |          |
         |Kuragaki_|          |
Tsubasa Kuragaki_|               |
                        |Yoneyama__
Toshie Uematsu___               |
         |Uematsu__          |
Keito____________|     |          |
              |Uematsu__     |
Ayako Sato_______     |     |     |
         |Hyuga____|     |     |
Azumi Hyuga______|          |     |
                   |Ohka_____|
Yumi Ohka________          |
         |Ohka_____     |
Sachie Abe_______|     |     |
              |Ohka_____|
      Chihiro Oikawa__|

Return to top of pageSummer Woman Determination Tag Tournament 2010


July 24 - August 15, 2010 in Tokyo, Japan

Kaori Yoneyama & Commando Bolshoi__
                  |Yoneyama & Bolshoi_
Kayako Haruyama & Tanny Mouse______|          |
                            |Yoneyama & Bolshoi_
Ayako Sato & Hanako Kobayashi______          |          |
                  |Kansai & Kuragaki__|          |
Dynamite Kansai & Tsubasa Kuragaki_|                    |
                                      |Yoneyama & Bolshoi__
Aja Kong & Sachie Abe______________                    |
                  |Kong & Abe_________          |
Toshie Uematsu & Kazuki____________|          |          |
                            |Leon & Kagetsu_____|
Keito & Asami Kawasaki_____________          |
                  |Leon & Kagetsu_____|
Leon & Kagetsu_____________________|

Return to top of pageSummer Woman Determination Tournament 2011


August 14, 2011 in Tokyo, Japan

Tsubasa Kuragaki_
         |Kuragaki_
Misaki Ohata_____|     |
              |Kuragaki_
Kazuki___________     |     |
         |Leon_____|     |
Leon_____________|          |
                   |Kuragaki__
Hikari Minami____          |
         |Minami___     |
Manami Katsu_____|     |     |
              |Nakamori_|
Tomoko Morii_____     |
         |Nakamori_|
Hanako Nakamori__|

Return to top of pageSummer Woman Determination Tag Tournament 2012


July 28, 2012 in Yokohama, Japan

Hanako Nakamori & Maki Narumiya__
                 |Nakamori & Narumiya_
Tsukasa Fujimoto & Rabbit Mito___|          |
                           |Nakamori & Narumiya__
Commando Bolshoi & Hikari Minami_           |
                 |Nakajima & Shida____|
Arisa Nakajima & Hikaru Shida____|

Return to top of page