2007 2010

Battlefield WAR Tournament 2007


April 7 - July 22, 2007

Ayako Hamada_____
         |Hamada___
Yurie Kaneko_____|     |
              |Hamada___
Sachiko Kanari___     |     |
         |Okuda____|     |
Akari Okuda______|          |
                   |Hamada___
Mizuki Endo______          |     |
         |Endo_____     |     |
Kaoru____________|     |     |     |
              |Kong_____|     |
Kyoko Kimura_____     |          |
         |Kong_____|          |
Aja Kong_________|               |
                        |Hamada___
Manami Toyota____               |
         |Toyota___          |
Chisako Kanari___|     |          |
              |Satomura_     |
Tsubasa Kuragaki_     |     |     |
         |Satomura_|     |     |
Meiko Satomura___|          |     |
                   |Satomura_|
Dynamite Kansai__          |
         |Kansai___     |
Toshie Uematsu___|     |     |
              |Kansai___|
Mayumi Ozaki_____     |
         |Masami___|
Devil Masami_____|

Return to top of page


Battlefield WAR Tournament 2010


April 9 - July 9, 2010

      Meiko Satomura__
              |
Kagetsu__________      |Satomura__
         |Kong______|     |
Aja Kong_________|           |
                    |
Hiren____________           |Satomura_
         |Takahashi_      |     |
Nanae Takahashi__|     |     |     |
              |Takahashi_|     |
      Kaori Yoneyama__|          |
                         |
                         |
      Toshie Uematsu__           |Satomura__
              |          |
Hiroyo Matsumoto_      |Mizunami__     |
         |Mizunami__|     |     |
Ryo Mizunami_____|           |     |
                    |     |
Dash Chisako_____           |Tamura___|
         |Chisako___      |
Sendai Sachiko___|     |     |
              |Tamura____|
      Yoshiko Tamura__|

Return to top of page