Artist of Stardom
Title Tournament 2013
Godesses of Stardom
Title Tournament 2013
Wonder of Stardom
Title Tournament 2014
World of Stardom
Title Tournament 2011
World of Stardom
Title Tournament 2015
_

World of Stardom Title Tournament 2011


July 24, 2011 in Tokyo, Japan

Nanae Takahashi___
         |Takahashi__
Mercedes Martinez_|      |
               |Takahashi__
Mika Nagano_______      |
         |Bito_______|
Yoko Bito_________|

Return to top of page


Artist of Stardom Title Tournament 2013


January 14, 2013 in Tokyo, Japan

Natsuki Taiyo, Saki Kashima, & Act Yasukawa____
                        |Taiyo, Kashima, & Yasukawa__
Miho Wakizawa, Tsukasa Fujimoto, & Yui Yokoo___|              |
                                      |Taiyo, Kashima, & Yasukawa__
Io Shirai, Mayu Iwatani, & Natsumi Showzuki____               |
                        |Nakagawa, Skater, & Perez___|
Tomoka Nakagawa, Kellie Skater, & Portia Perez_|

Return to top of page


Goddesses of Stardom Title Tournament 2013


July 15, 2013 in Osaka, Japan

Nanae Takahashi & Miho Wakizawa_
                |Takahashi & Wakizawa__
Hiroyo Matsumoto & Yuhi_________|           |
                            |Takahashi & Wakizawa__
Mio Shirai & Mayu Iwatani_______            |
                |Taiyo & Yoshiko_______|
Natsuki Taiyo & Yoshiko_________|

Return to top of page


Wonder of Stardom Title Tournament 2014


July 27, 2014 in Nagoya, Japan

Mayu Iwatani__	
       |Iwatani___	
Kairi Hojo____|     |
             |Iwatani__	
Takumi Iroha__      |
       |Wakizawa__|
Miho Wakizawa_|

Return to top of page


World of Stardom Title Tournament 2015


March 29, 2015 in Tokyo, Japan

Kairi Hojo___
       |Hojo____
Kyoko Kimura_|    |
           |Hojo__
Takumi Iroha_     |
       |Shirai__|
Io Shirai____|

Return to top of page