2000 2003 2004 2005 2006 2008 2010 2012

Yamaha Cup 2000


February 26, 2000 in Naucalpan, Mexico

Susumu Mochizuki & Yasushi Kanda_
                 |Mochizuki & Kanda__
Lymen & Kung Fu, Jr._____________|          |
                           |Mochizuki & Kanda__
Dr. Cerebro & Bombero Infernal___          |
                 |Horiguchi & Segura_|
Genki Horiguchi & Mike Segura____|

Return to top of page


Yamaha Cup 2003


February 22, 2003 in Mexico City, Mexico

Taiji Ishimori & Shu Sato___________
                  |Ishimori & Sato__
Berlinetta Boxer/Murcielago_________|         |
                           |Ishimori & Sato__
Henry III Sugawara & Naoki Tanisaki_         |
                  |Suwacito & Fuji__|
Suwacito & Small Dandy Fuji_________|

Return to top of page


Yamaha Cup 2004


February 22, 2004 in Mexico City, Mexico

Mini Cima & Suwacito_____________
                 |Mini Cima & Suwacito_
Naoki Tanisaki & Manabu Murakami_|           |
                            |Mini Cima & Suwacito__
Mango Fukuda & Pineapple Hanai___           |
                 |Satos________________|
Shu & Kei Sato___________________|

Return to top of page


Yamaha Cup 2005


February 27, 2005 in Mexico City, Mexico

Hiromi Horiguchi & Ryusuke Taguchi_
                  |Horiguchi & Taguchi_
Kazuchida Okada & Hajime Ohara_____|          |
                            |Horiguchi & Taguchi__
Passion Hasegawa & Banana Senga____           |
                  |Baba & Cholo________|
King Ali Baba & Lil Cholo__________|

Return to top of page


Yamaha Cup 2006


March 4, 2006 in Mexico City, Mexico

Johnny Stamboli & Chuck Palumbo____
                  |Stamboli & Palumbo__
Hiromi Horiguchi & Kazuchika Okada_|          |
                            |Stamboli & Palumbo__
Okumura & Arkangel_________________           |
                  |Caras & Lizmark_____|
Dos Caras, Jr. & Lizmark, Jr.______|

Return to top of page


Yamaha Cup 2008


March 2, 2008 in Mexico City, Mexico

Ultimo Dragon & Brazo de Platino_
                 |Dragon & Yoshie____
Atlantis & Último Guerrero_______|          |
                           |Dragon & Yoshie__
Alex Koslov & Marco Corelone_____          |
                 |Olimpico & Texano__|
Olimpico & Texano, Jr.___________|

Note: Platino was injured and replaced by Yutaka Yoshie.

Return to top of page


Yamaha Cup 2010


February 26, 2010 in Mexico City, Mexico

Angelico & Hijo del Fantasma____
                |Angelico & Fantasma__
Brazo de Oro & Brazo de Platino_|           |
                           |Angelico & Fantasma__
Las Traumas I & II______________           |
                |Bucanero & Guerrero__|
Rey Bucanero & Ultimo Guerrero__|

Return to top of page


Toyota Cup 2012


March 11, 2012 in Mexico City, Mexico

Angelico & Ultimo Dragon___
              |Angelico & Dragon_
Negro Navarro & Trauma II__|         |
                       |Angelico & Dragon__
Hijo del Fantasma & Magnus_          |
              |Taurus & Guerrero_|
Taurus & Ultimo Guerrero___|

Return to top of page