1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 _

Young Dragons Cup 1997


December 6, 1997 in Naucalpan, Mexico

Magnum Tokyo____
        |Tokyo____
Judo Suwa_______|     |
             |Tokyo___
Saito___________     |    |
        |Cerebro__|    |
Dr. Cerebro_____|         |
                  |Tokyo___
Shiima Nobunaga_          |
        |Nobunaga_     |
Dragon Kid______|     |    |
             |Rivera__|
Sumo Fuji_______     |
        |Rivera___|
Tony Rivera_____|

Return to top of page


Young Dragons Cup 1998


December 12, 1998 in Naucalpan, Mexico

Genki Horiguchi__
         |Horiguchi_
Nemesis__________|     |
              |Horiguchi_
Stalker Ichikawa_      |     |
         |Kanda_____|     |
Yasushi Kanda____|           |
                    |Horiguchi__
Saito____________           |
         |Saito_____      |
Rey Pantera______|     |     |
              |Arai______|
Susumu Mochizuki_      |
         |Arai______|
Kenichiro Arai___|

Return to top of page


Young Dragons Cup 1999


December 11, 1999 in Naucalpan, Mexico

Yasushi Kanda____
         |Kanda_____
Fantasy__________|     |
              |Kanda__
Stalker Ichikawa_      |    |
         |Kung Fu___|    |
Kung Fu, Jr._____|         |
                  |Kanda__
Susumu Mochizuki_          |
         |Mochizuki_    |
Sonic____________|     |    |
              |Saito__|
Super Mega_______      |
         |Saito_____|
Ryo Saito________|

Return to top of page


Young Dragons Cup 2000


December 9, 2000 in Naucalpan, Mexico

Ryo Saito____________
           |Saito___
Takayuki Mori________|    |
               |Milano__
Second Doi___________     |
           |Milano__|
Milano Collection AT_|

Return to top of page


Young Dragons Cup 2001


December 2, 2001 in Mexico City, Mexico

Touru Owashi_____
         |Owashi__
Noriaki Kawabata_|    |
             |Owashi__
Jun Ogawauchi____     |
         |Kondo___|
Shuji Kondo______|

Note: There may have been another round in Japan.

Return to top of page


Young Dragons Cup 2002


December 7, 2002 in Mexico City, Mexico

Taiji Ishimori_____
          |Ishimori__
Henry III Sugawara_|     |
               |Ishimori__
Koichiro Arai______      |     |
          |Ogawauchi_|     |
Jun Ogawauchi______|           |
                     |Ishimori__
Suwacito___________           |
          |Suwacito__      |
Berlinetta Boxer___|     |     |
               |Shuji_____|
Small Dandy Fuji___      |
          |Shuji_____|
Condotti Shuji_____|

Return to top of page


Young Dragons Cup 2003


December 7, 2003 in Mexico City, Mexico

Takeshi Minaminno_
         |Minaminno_
Manabu Murakami___|     |
               |Minaminno__
Mango Fukuda______      |
         |Tanisaki__|
Naoki Tanisaki____|

Return to top of page


Young Dragons Cup 2004


December 11, 2004 in Mexico City, Mexico

Rocky Romero______
         |Romero____
Chuuichiro Arai___|     |
               |Romero____
Hajime Ohara______      |     |
         |Okada_____|     |
Kazuchida Okada___|           |
                    |Romero__
Hijo del Fantasma_           |
         |Fantasma__      |
Passion Hasegawa__|     |     |
               |Horiguchi_|
Mister Power______      |
         |Horiguchi_|
Hiromi Horiguchi__|

Return to top of page


Young Dragons Cup 2005


December 10, 2005 in Mexico City, Mexico

Kazuchika Okada___
         |Okada_____
Toshiya Matsuzaki_|     |
               |Okada__
Guillermo Akiba___      |    |
         |Fujita____|    |
Hayato Fujita_____|         |
                   |Okada__
Osamu Namiguchi___          |
         |Namiguchi_    |
Banana Senga______|     |    |
               |Ohara__|
Passion Hasegawa__      |
         |Ohara_____|
Hajime Ohara______|

Return to top of page


Young Dragons Cup 2006


December 10, 2006 in Mexico City, Mexico

  Ibushi Kota and Camorra won a "cibernetico" to advance to the finals.
  • Camorra beat Brian Lee (8:03).
  • Dr. Caronte, Jr. beat Oscar Hanaoka (9:32).
  • Kota pinned Super Nova (10:15).
  • Mischa pinned Matsuzaki (11:13).
  • Mischa pinned Caronte (12:02).
  • Mischa was eliminated.
Final: Kota beat Camorra

Return to top of page


Young Dragons Cup 2007


December 9, 2007 in Mexico City, Mexico

Ryuji Yamaguchi and Satoshi Kajiwara won a "cibernetico" to advance to the finals. Also in the match were: Daisuke Hanaoka, Brian Lee, Sasaki, Terry 2000, Trauma I, and Trauma II.

Final: Yamaguchi beat Kajiwara

Return to top of page


Young Dragons Cup 2008


December 14, 2008 in Mexico City, Mexico

Satoshi Kajiwara won a "cibernetico." Also in the match were: Adam Bridle, Disturbio, Miedo, Ministro, Super Camaleon, Trauma I, and Trauma II.

Return to top of page


Young Dragons Cup 2009


December 20, 2009 in Mexico City, Mexico

Trauma II won a "cibernetico." Also in the match were: Astro Boy II, El Hijo de Medico Asesino, El Hijo del Signo, El Hijo de Solar, Junya Hiratsuka, Rolling Jr., and Ulises Jr.

Return to top of page


Young Dragons Cup 2010


December 17, 2010 in Mexico City, Mexico

Angelico and Trauma I won a "cibernetico." Also in the match were: Astro Boy II, Daisuke Hanaoka, Demus 3:16, Histeria Jr., Robin, and Ulises Jr.

Final: Angelico beat Trauma I

Return to top of page


Young Dragons Cup 2012


January 8, 2012 in Mexico City, Mexico

Magnus and Tauro won a "cibernetico" to advance to the finals. Also in the match were Acuma, Brazo de Platino Jr., Daisuke Hanaoka, Demus 316, Robin, and Rolling.

Final: Magnus beat Tauro

Return to top of page


Young Dragons Cup 2013


January 6, 2013 in Mexico City, Mexico

Los Hermanos Celestick___________
                 |Celesticks______
Hacha Dorada & Piel Roja_________|        |
                         |Celesticks______
Akuma & Guerrero Negro, Jr.______         |        |
                 |Taurus & Zumba__|        |
Taurus & Zumba___________________|                 |
                                  |Celesticks__
El Hijo del Signo & Rolling, Jr._                 |
                 |Signo & Rolling_         |
El Soberano, Jr. & Horus_________|        |        |
                         |Hanaoka & Douki_|
Platino & Vortize________________         |
                 |Hanaoka & Douki_|
Daisuke Hanaoka & Douki__________|

Return to top of page


Young Dragons Cup 2014


January 26, 2014 in Mexico City, Mexico

Grako & Super Ciudadano_______
               |Grako & Ciudadano_
Kilvan & Ultimo Rebelde_______|         |
                         |Grako & Ciudadano_
El Hacha & Oro, Jr.___________          |         |
               |Infierno & Patan__|         |
Infierno & Patan______________|                   |
                                  |Grako & Ciudadano__
Hijo del Signo & Zumba________                   |
               |Signo & Zumba_____          |
Krator & Piel Roja____________|         |         |
                         |Akuma & Yoruba____|
Aguila Solitaria, Jr. & Robin_          |
               |Akuma & Yoruba____|
Akuma & Yoruba________________|

Return to top of page