LLPW Title Tournament 1993 LLPW Title Tournament 2001 LLPW Tag Title Tournament 2003
L-1 Tournament 1995 All-Star Woman Tournament 2007 _

LLPW Title Tournament 1993


August 29, 1993 in Tokyo, Japan
Korakuen Hall drawing 2,300

Shinobu Kandori__
         |Kandori___
Harley Saito_____|     |
              |Kandori___
Noriyo Tateno____      |
         |Sawai_____|
Eagle Sawai______|

Return to top of page


Ultimate L-1 Tournament


July 18, 1995 in Tokyo, Japan
Kamazawa Gym drawing ???

Svetlana Gundarenko__
           |Gundarenko__
Michelle Apollo______|      |
                 |Gundarenko__
Yumiko Hotta_________       |      |
           |Hotta_______|      |
Mitsuko Endoh________|             |
                        |Gundarenko___
Fini Crew____________             |
           |Crew________       |
Sandra Yurubi________|      |      |
                 |Kandori_____|
Shinobu Kandori______       |
           |Kandori_____|
Liz Africano_________|

Return to top of page


LLPW Title Tournament 2001


November 30 - December 16, 2001

Carol Midori_____
         |Midori_____
Carlos Amano_____|      |
               |Midori___
Eagle Sawai______      |     |
         |DCO/Kazama_|     |
Shark Tsuchiya___|           |
                    |Midori__
Sayuri Okino_____           |
         |DCO________     |
Mizuki Endo______|      |     |
               |Inoue____|
Keiko Ano________      |
         |Inoue______|
Takako Inoue_____|

Note:After Sawai and Tsuchiya were eliminated
from the tournament due to a double count out, Rumi
Kazama was placed in the second round vs. Midori.

Return to top of page


LLPW Tag Title Tournament 2003


October 16 - December 3, 2003

          Sayuri Okino & Mizuki Endo__
                        |Kandori & Inoue__
Misae Genki & Keiko Aono_______         |         |
                |Kandori & Inoue_|         |
Shinobu Kandori & Takako Inoue_|                 |
                                 |Sawai & Kong__
Eagle Sawai & Amazing Kong_____                  |
                |Sawai & Kong____         |
Noriyo Tateno & Harley Saito___|        |         |
                        |Sawai & Kong_____|
Mako Ogawa & Mari Kuwada_______         |
                |Kuwada & Ogawa__|
Yoneyama & Raven Hiroka________|

Return to top of page


All-Star Woman Tournament 2007


November 12, 2006 - February 12, 2007

      Amazing Kong__
             |
Shinobu Kandori_     |Kandori_
        |Kandori_|    |
Yumiko Hotta____|         |
                 |Kandori__
Aja Kong________         |     |
        |Matsumoto________|     |
Dump Matsumoto__|              |
                      |
Meiko Satomura__              |Kandori__
        |Satomura_________     |
Harley Saito____|         |     |
                 |     |
Eagle Sawai_____         |Satomura_|
        |Sawai___     |
Dynamite Kansai_|    |    |
             |Ozaki___|
      Mayumi Ozaki__|

Semis & Finals at Sumo Hall

Return to top of page